Házirend

Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás azzal a szándékkal jött létre, hogy lehetőséget nyújtsunk az esztétikai érzékenység, a szépre való hajlam, a harmonikus magatartás iránti nyitottság és az igényesség kialakítására, hogy diákjaink a művészet segítségével megismerhessék az egyetemes emberi kultúra, a nemzeti hagyományok értékeit és önmagunkat.

A házirend a magatartás szabályait rögzíti.

A házirend hatálya az iskolai életre (beleértve az intézménybe érkezéstől, az onnan való távozásig, az iskola helyszínei közötti közlekedést is), valamint az intézmény területén kívüli iskolai rendezvényekre terjed ki.

A házirend megsértése fegyelmező intézkedést, vagy fegyelmi büntetést von maga után.

1. Az iskola munkarendje

 • Alapfokú művészeti iskolánk zeneművészeti ágon folytat oktató-nevelő munkát. Intézményünkben az alapfokú művészetoktatás 12 órakor kezdődik.
 • A szervezeti és működési szabályzat szerint az intézmény hétfőtől- péntekig 14:00 – 16:00-ig ügyeletet, 12:00 – 20:00 óráig, szombaton 8:00- 18:00 óráig tanítási órát tart (a napi igényekhez igazodva).
 • A tanítási szünetekben a kijelölt napokon van ügyelet.
 • A tanulónak a tanítási órára az óra előtt 10 perccel kell megérkeznie. A korábban érkezők a folyosón várakozhatnak. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár a naplóban bejegyzi. Ha az óra megkezdése után, több mint 10 perccel érkezik meg, akkor távolléte hiányzásnak minősül.
 • Az órarend és foglalkozási rend által behatárolt tanulmányi időben (tanítási időben) az iskola épülete csak a szaktanár engedélyével hagyható el.
 • A foglalkozásoktól való távolmaradás engedélyezését, kiskorú tanuló estében a szülő vagy gondviselő kérheti.
 • Az iskola a rendezvények, szünetek, ünnepek, koncertek rendjét az éves munkaterv alapján mindenki számára hozzáférhető helyen (a bejárati hirdetőtáblán) közli, a tanév megszokott rendjétől eltérő változásokról írásban tájékoztat.
 • A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, egyéb esetekben pedig időpont-egyeztetés után kereshetik föl az iskola tanárait. A fogadóórák időpontjait a tájékoztató füzet tartalmazza.

2. A helyiségek használatának rendje

 • A tanulók az előtérben, a tantermekben, a folyosókon, kötelesek fegyelmezett magatartást tanúsítani, ügyelni azok rendjére, tisztaságára.
 • A tantermek felszerelésének használata kizárólag a tanteremért felelős tanár engedélyével lehetséges.
 • A társadalmi tulajdon védelme, az iskola épületének, berendezéseinek, hangszereinek épségben és tisztán tartása mindenkinek kötelessége.
 • A termekben csak szaktanári felügyelet mellett tartózkodhatnak tanulók.
 • A könyvtár szolgáltatásai a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott nyitvatartási és kölcsönzési idő alatt állnak a tanulók rendelkezésére. A könyvtár nyitva tartási rendje a faliújságon szerepel.
 • A tanulóért érkező felnőtt az épületben a földszinti és emeleti előtérben tartózkodhat.

3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai

Jogok:

 • A tanuló joga, hogy véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésben, továbbá tájékoztatást kapjon a személyét és a tanulmányait érintő dolgokról.
 • A tanulók tájékoztatása többoldalú módon – szaktanári közlés, ellenőrző könyv, faliújság, – által történik.
 • Az osztálynaplóba kerülő jegyeiről, őt érintő bejegyzésekről a szaktárgyi órán, a szaktanártól folyamatosan értesül. Szóbeli, vagy aláírásával ellátott írásbeli kéréseire, felvetéseire, javaslataira érdemi válaszban részesül.
 • A nevelési-oktatási intézményben családja anyagi helyzetétől, szociális körülményeitől függően, kérelmére engedélyt kapjon a fizetési kötelezettségek (térítési díj vagy tandíj) teljesítésének halasztására vagy a részletekben történő fizetésre.
 • A tanuló (kiskorú esetén annak gondviselője), az igazgató részére szóló (erre a célra létrehozott) írásbeli kérvényben kérheti az intézmény magasabb évfolyamára történő felvételét. A felvételi bizottság a felvételi meghallgatás után dönt.
 • Kiemelkedő tanulmányi munkájáért, szorgalmáért jutalomban részesülhet. Az évközi jutalmak formái:
  • szaktanári dicséret szóban
  • szaktanári dicséret írásban
  • igazgatói dicséret írásban
  • tanulóközösség előtt átadott igazgatói dicséret
 • Az év végi jutalmak formái:
  • oklevél
  • jutalomkönyv
  • tanévzárón átadott igazgatói dicséret
  • Szabolcsi Bence díj

Kötelezettségek:

 • Minden tanévben a tanulóknak be kell iratkozni. A beiratkozás feltételei:
  • pontosan kitöltött beiratkozási adatlap,
  • szülői nyilatkozat (térítési díj igénybevételéhez)
   • A beiratkozással a szülő, tanuló vállalja, hogy a tanévre a térítési díjat, tandíjat befizeti (két félévre, a tanulmányi átlagtól függően, október 10; és február 10.). Az igazgatóval való egyeztetés után részletfizetésre van lehetőség. A térítési díjat, tandíjat a szülő, 18 év felett a tanuló – hétfőtől péntekig 14 – 16 óráig az iskolatitkárnál fizetheti be. A tanév közben kimaradó térítési díjának, tandíjának visszaigénylésére nics mód.
 • A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és választható foglalkozásokon.
 • Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen a tanulmányi kötelezettségeinek.
 • Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 • Ellenőrző könyvét hivatalos iratnak megfelelően kezelje, a tanítási órára magával vigye, a bejegyzéseket írassa alá szüleivel.
 • Ügyeljen teste, ruházata ápoltságára, tisztaságára, megfelelő öltözködésére, viselkedésére.
 • Az iskola ünnepélyein és egyéb közös rendezvényein az iskola által előírt fehér ing, és sötét nadrág vagy szoknya viselete kötelező.
 • Az intézményben, illetve az intézmény rendezvényein a tanuló számára tilos a dohányzás, a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása.
 • Nagykorú tanuló csak a kijelölt dohányzóhelyen (iskolaudvar) dohányozhat.
 • Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, a hiányzás első napján a tanuló, vagy a szülő telefonon tájékoztatja az iskolát a mulasztásról.
 • A mulasztást 8 napon belül igazolnia kell annál a szaktanárnál, akinél a tanuló hiányzott.
 • A mulasztást az intézmény igazoltnak tekinti, ha
  • a tanuló – kiskorú esetén a szülő írásbeli kérelmére – engedélyt kapott a távolmaradásra,
  • a tanuló beteg volt és azt orvos igazolja,
  • a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
 • Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan.
 • Az iskola értesíti a szülőt, ha a kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Az értesítésben felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztás következményeire, – azaz, hogy 10 óra igazolatlan mulasztás esetén megszűnik a tanuló jogviszonya.
 • Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja az igazolt mulasztások számát.
 • Az iskola növendéke az igazgató engedélye és a főtárgytanár beleegyezése nélkül semmilyen rendezvényen vagy előadáson nem működhet közre zeneszámmal.
 • Károkozás esetén az igazgató a károkozás körülményeit megvizsgálja, az okozott kár nagyságát felméri.
 • A kárt okozó kiskorú tanuló szülőjét haladéktalanul tájékoztatja a vizsgálat eredményéről. Egyidejűleg a szülőt felszólítja az okozott kár megtérítésére. Eredménytelen felszólítás esetén az iskola igazgatója pert indíthat a szülő illetve a tanuló ellen.
 • Nagyobb összegű pénzt, ékszert, értéktárgyat, mobiltelefont, személyi hívót mindenki csak a saját felelősségére hozhat az iskolába.
 • Tanórán a tanuló mobil telefont kikapcsolt állapotban köteles tartani.
 • A házirend megsértése esetén a Szervezeti és Működés Szabályzatban meghatározott fegyelmező intézkedéseket alkalmazza az intézmény:
  • szóbeli figyelmeztetés
  • írásbeli figyelmeztetés
  • írásbeli intés
  • igazgatói intés
 • Fegyelmi eljárás lefolytatása után megállapítható fegyelmi büntetések:
  • megrovás
  • szigorú megrovás
  • meghatározott kedvezmények csökkentése, illetve megvonása
  • eltiltás a tanév folytatásától
  • kizárás az iskolából
  • áthelyezés másik tanulócsoportba vagy iskolába
 • Mások testi épségének szándékos veszélyeztetése, a szándékos agresszió esetén el lehet tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától.

4. A diákképviselet és a diákkörök szabályozása

 • A tanulók képviselőik útján véleményt mondhatnak, javaslatot tehetnek az iskola életét érintő kérdésekre. Diákképviselő(k) útján részt vehetnek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában.
 • A tanulóközösségek dönthetnek – a nevelőtestület véleménye meghallgatásával – saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint diákképviselők megválasztásában.
 • Szervezett véleménynyilvánítást az iskola igazgatója, szaktanára, a tanulók nagyobb közössége kezdeményezhet.
 • A véleményezési jog szempontjából az iskola tanulólétszámának 25%-át meghaladó közösség minősül nagyobb közösségnek.
 • A diákkör (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport, énekkar) bármely formája csak akkor jöhet létre, ha azt legalább 10 tanuló igényli, az igényt a tanulók csoportja az igazgatónak írásba bejelentik és az igazgató a diákkör vezetésével foglalkozó személyt megbízza.
 • A diákönkormányzat munkáját segíti az általuk a nevelőtestületből választott tanár.

5. Óvó, védő intézkedések

 • A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel.
 • Kötelessége, hogy az előírásoknak (átvételi-, használatba vételi elismervény) megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit.
 • Ha a kölcsönzött hangszeren a kölcsönzés ideje alatt sérülés, vagy a tartozékokban hiány mutatkozik (szándékos vagy nem szándékos), azok helyreállítási, illetve pótlási költségét a kölcsönzőnek vállalnia kell.
 • Kártérítés esetén a vonatkozó jogszabályok az irányadók.
 • Az iskola területén gördeszka, roller, görkorcsolya használata tilos!
 • A tanulók által behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Tanórákon a mobiltelefon használata csak a tanár engedélyével lehetséges.

6. Eljárási szabályok

 • A házirend a nyilvánosságra hozatalának dátumától érvényes.
 • Az iskola igazgatója és a pedagógusok a Házirend érvényesülését folyamatosan figyelemmel kísérik.
 • A házirendet az iskola igazgatója terjeszti a nevelőtestület elé, és a nevelőtestület fogadja el.
 • A nevelőtestület az elfogadás előtt beszerzi a szülői szervezet véleményét, valamint a diákképviselet egyetértését.
 • A házirendet az intézmény fenntartója hagyja jóvá.

7. Záró rendelkezés, hatályba lépés

A 2009. szeptember 1. napján hatályba lépő házirend visszavonásig érvényes. Ezzel egyidejűleg az intézmény 237/2006 számú házirendje hatályát veszti.

Záradék

A fenti Házirendet a KEMÖ Szabolcsi Bence Alapfokú Művészetoktatási Intézmény nevelőtestülete a 2006. október 25-n megtartott, határozatképes értekezletén egyhangúlag elfogadta, ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal tanúsítják.